preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave


OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA, JASENICE

Ulica Petra Zoranića 2, Maslenica

23243 Jasenice

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19. i  64/20.), članka 4.Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Zoranića, Jasenice ravnateljica Osnovne škole Petra Zoranića, raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta m/ž

 

 

  • Učitelj/ica razredne nastave - 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena

 

 

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19 i  75/20) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i to:

 

  1. Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada
  2.  Da je završila:
  • integrirani preddiplomski i diplomski studij za učitelje ili diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima

Kandidati su obvezni uz prijavu koju je potrebno vlastoručno potpisati  na natječaj priložiti:

  • životopis
  • diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se  protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti  će vrednovani  - usmeno putem intervjua u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi  Petra  Zoranića, Jasenice. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati  su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua.Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19.) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom

 „Za natječaj učitelja/ice razredne nastave „dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Petra Zoranića, Jasenice, ulica Petra Zoranića 2, Maslenica 23243 Jasenice.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke na mrežnoj stranici škole.

Natječaj vrijedi od  od 09. 10.2020. do 16.10.2020. godine.

 

KLASA: 112-01/20-01/02

URBROJ: 2198-1-34-20-01

U Jasenicama,08.10.2020. g.                                                Ravnateljica:Ana Milovac, prof.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Mirjana Baričević   datum: 8. 10. 2020.Okvirni vremenik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike


Popis udžbenika 2018./2019.


Upisi u srednju


Pravilnik o kućnom redu škole


Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 12. 2010.

Ukupno: 143215
Ovaj mjesec: 46
Ovaj tjedan: 46
Danas: 5
preskoči na navigaciju