preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika logopeda m/ž


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20) i članka 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Zoranića,Jasenice, ravnateljica Osnovne škole Petra Zoranića,  objavljuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  • Stručni suradnik logoped – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme –  10 sati tjedno

 

Za prijam u radni odnos, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa  utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14., 07/17, 68/18, 98/19. i 64/20.) i to: Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada.

Poslove stručnog suradnika logopeda može obavljati osoba koja je završila:

Studjski program Logopedija:

  • Diplomski sveučilišni studij – magistar logopedije
  • Sveučilišni dodiplomski studij – logoped profesor defektolog
  • Sveučilišni dodiplomski studij – profesor defektolog
  • Sveučilišni dodiplomski studij – diplomirani defektolog – logoped

 

Kandidati su obvezni uz vlastoručno potpisanu  prijavu na natječaj priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome, odnosno dokaz  o stečenoj stručnoj spremi
  • uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa  u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 90 dana)
  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja biti  će vrednovani  - usmeno putem intervjua u skladu s odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi  Petra  Zoranića, Jasenice. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati  su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua.Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na mrežnim stranicama Škole objavit će se vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i područje provjere.

Kandidati  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17., 98/19.) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom, s naznakom  „Za natječaj stručnog suradnika/ice logopeda“ dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Petra Zoranića, Jasenice, ulica Petra Zoranića 2, Maslenica 23243 Jasenice.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od dana donošenja odluke na mrežnoj stranici škole.

Natječaj vrijedi od 25.09.2020. do 02.10.2020.godine.

 

KLASA: 112-01/20-01/01

URBROJ: 2198-1-34-20-01

U Jasenicama, 24.09.2020.  g.                                                Ravnateljica:Ana Milovac, prof.Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Mirjana Baričević   datum: 24. 9. 2020.Okvirni vremenik

Vremenik pisanih provjera 

Uvođenjem e-dnevnika Vremenik pisanih provjera se više ne objavljuje izravno na web-stranicama škole već je dostupan svim učenicima i roditeljima putem aplikacije:

e-dnevnik za roditelje i učenike


Popis udžbenika 2018./2019.


Upisi u srednju


Pravilnik o kućnom redu škole


Korisni linkovi

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 12. 2010.

Ukupno: 143216
Ovaj mjesec: 47
Ovaj tjedan: 47
Danas: 6
preskoči na navigaciju